Báo cáo thường niên 2021-22 của EMSWCD

hình ảnh bản đồ Presi story của EMSWCD DIstrict, với các biểu tượng được phân bổ trên bản đồ và chìa khóa cho các biểu tượng bên dưới

Báo cáo Thường niên cho năm tài chính 2021-22 của chúng tôi đã có tại đây! Năm nay, chúng tôi sẽ cung cấp một bản trình bày mới có hướng dẫn về Báo cáo thường niên của chúng tôi với Bản đồ câu chuyện Prezi tương tác. Đây là cơ hội để xem đội ngũ tài năng của chúng ta đã đạt được những gì trong năm nay trên khắp Học khu của chúng ta. Ghé thăm trang này để tìm hiểu cách sử dụng bản đồ câu chuyện và xem chúng tôi làm việc ở đâu và như thế nào để đáp ứng sứ mệnh giúp mọi người chăm sóc đất và nước.

Xem FY 21-22
Báo cáo hàng năm