Ủy ban xem xét tài trợ của PIC

Ủy ban Đánh giá Tài trợ Bảo tồn Đối tác xem xét tất cả các đơn xin tài trợ của Đối tác Bảo tồn (PIC) và đưa ra các đề xuất tài trợ cho Ban Giám đốc. Hội đồng có sự chấp thuận cuối cùng của tất cả các giải thưởng tài trợ. Xem các dự án được trao tài trợ vào năm 2022.

Hội đồng quản trị chỉ định Ủy ban Xét duyệt tài trợ PIC. Ủy ban bao gồm các cá nhân từ cộng đồng với nền tảng chuyên môn đa dạng, kinh nghiệm sống và chuyên môn liên quan.

PIC 2023 Thành viên Ủy ban Đánh giá Tài trợ

  • Giám đốc: Mike Guebert, Đồng Chủ tịch và Jim Carlson, Thành viên Hội đồng Quản trị, Toàn diện 1
  • Thành viên Cộng đồng Bên ngoài: Mary Columbo, Shireen Duke, Jeremy Hart, Roy Iwai, Rhesa Ramdeen, Jina Sagar, Jen Shih, Eric Rosewall, Nell Tessman, Nicholas Townsend, Stacey Triplett.

Đọc mô tả ngắn gọn về nền tảng cá nhân và nghề nghiệp của ủy ban 2023 của chúng tôi đây.

  • Nhân viên: Nancy Hamilton, Giám đốc Điều hành; và Heather Nelson Kent, Giám đốc Grants

Sau khi xem xét kỹ lưỡng các đơn xin tài trợ, các thành viên của Ủy ban Đánh giá Tài trợ ghi nhận bất kỳ xung đột lợi ích nào và xếp hạng các khoản tài trợ theo tiêu chí phản ánh các mục tiêu của chương trình tài trợ.

Ủy ban Đánh giá Tài trợ sẽ tổ chức các cuộc họp trực tuyến thông qua hội nghị truyền hình và mở cửa cho công chúng. Ngày và giờ cho các cuộc họp của Ủy ban xét duyệt tài trợ PIC năm 2023 là TBA.