Người trồng cây Bucket Brigade Downspout

Người trồng cây xuống giống

Dòng chảy nước chảy xuống từng cây trồng trong giàn trồng cây xuống đáy của “Đội xô” của chúng tôi