Báo cáo thường niên bằng Amharic

Xem Báo cáo thường niên EMSWCD 2020-21 của EMSWCD bằng tiếng Amharic tại đây! Sử dụng applet bên dưới để đọc qua báo cáo trong trang hoặc toàn màn hình và tải xuống báo cáo trong liên kết bên dưới.

 

Tải Báo cáo thường niên dưới dạng PDF tại đây