Văn kiện Ủy ban

Trang này chứa các tài liệu của ủy ban, bao gồm các gói cuộc họp từ các cuộc họp ủy ban gần đây và sắp tới. Tìm hiểu thêm về các ủy ban của chúng tôi. Nếu bạn muốn yêu cầu tài liệu của ủy ban từ năm tài chính 2015-16 hoặc sớm hơn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Vui lòng nhấp / nhấn vào bất kỳ phần nào bên dưới để mở rộng và xem tài liệu cho phần đó.

Ủy ban Ad-Hoc
  • Năm tài chính 2023-24
Ủy ban ngân sách
Ủy ban tài trợ
Ủy ban di sản đất đai
Ủy ban nhân sự