Tài liệu về Đối tác Bảo tồn (PIC)

Phần này chứa tất cả các tài liệu và hướng dẫn bạn cần để đăng ký Đối tác Bảo tồn (hoặc PIC) ban cho. Nó cũng chứa một tiểu mục với một kho lưu trữ của những người được cấp PIC trong quá khứ từ năm 2015 trở về trước.

Tài liệu đăng ký tài trợ của Đối tác Bảo tồn (PIC)
Tài liệu dành cho người nhận tài trợ PIC

Ủy ban xem xét tài trợ của PIC