Tài liệu về Dự án nhỏ và Sự kiện Cộng đồng (SPACE)

Trang này chứa tất cả các tài liệu và hướng dẫn bạn sẽ cần để đăng ký Dự án nhỏ và Sự kiện cộng đồng (hoặc SPACE) ban cho. Nó cũng chứa một tiểu mục với một kho lưu trữ về những Người được tài trợ SPACE trước đây từ năm 2014 trở về trước. Tìm hiểu thêm trong Trang SPACE Grants.