Tài nguyên - Vườn mưa

Tài nguyên và hướng dẫn liên quan đến xây dựng một khu vườn mưa. Bạn cũng có thể muốn kiểm tra của chúng tôi Phần Bản đồ và Công cụ cho các công cụ bản đồ cung cấp thông tin chi tiết về khu vực thoát nước và nước mưa.

Thông tin

Liên kết đến các tài nguyên khác

  • Video Cách Xây Vườn Mưa – từ BES
  • Máy tính lượng mưa trực tuyến – công cụ trực tuyến này có thể giúp bạn tính toán lượng nước tràn mà mái nhà (hoặc bề mặt không thấm nước khác) nhận được. Nó cung cấp kết quả bằng tiếng Anh, số liệu và các loại đơn vị khác.