Tài nguyên - Bảo tồn nước

hạt nước trên lá Chân nai

Tài nguyên, hướng dẫn và công cụ liên quan đến Tiết Kiệm Nước, bao gồm các chủ đề như hiệu quả sử dụng nước ngoài trời, nước mưa và nước xám.

Thông tin

Hướng dẫn nhà máy sử dụng nước hiệu quả - một hướng dẫn tuyệt vời để tưới cây hiệu quả cho Thung lũng Willamette; cũng bao gồm lời khuyên về lập kế hoạch, trồng trọt, tưới nước và bảo dưỡng. Tệp lớn, 32 mb.

Liên kết đến các tài nguyên khác