Tài nguyên - Trang trại, Đất và Rừng

bò gặm cỏ

Tài nguyên trong phần này tương ứng với nội dung từ Trên trang trại của bạn, Ngôi nhà nông thôn của bạnĐất có rừng phần của Trên đất của bạn.

Thông tin

Sổ tay chủ đất ở nông thôn

liên quan đến đất

Đất khỏe tràn đầy sức sống

Danh sách kiểm tra sức khỏe đất

Quản lý bùn và phân

Liên kết đến các tài nguyên khác

liên quan đến trang trại

Máy tính Fieldprint – “một công cụ miễn phí và bí mật…cho phép người trồng trọt hiểu rõ hơn và truyền đạt cách các lựa chọn quản lý ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và hiệu quả hoạt động bền vững tổng thể.” Công cụ này có thể tính toán việc sử dụng nước tưới, chất lượng nước và lượng cacbon trong đất, cùng các yếu tố khác.