việc làm

Văn phòng quận của chúng tôi

    Tại đây, chúng tôi sẽ đăng các cơ hội việc làm tại Khu Bảo tồn Đất và Nước Đông Multnomah. Chúng tôi hiện không tuyển dụng cho bất kỳ vị trí nào.

    Phúc lợi và các chính sách liên quan đến văn phòng Williams

    Bạn cũng có thể xem tất cả các chính sách EMSWCD khác ở đây.

     

    EMSWCD coi trọng sự đa dạng và bình đẳng trong tổ chức của chúng ta. Chúng tôi cố gắng thuê một đại diện lực lượng lao động của các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ và khuyến khích các ứng viên từ mọi thành phần nộp đơn.