Khu tự nhiên Dianna Pope

Khu Dianna Pope Natural được thành lập để kỷ niệm 32 năm phục vụ của Dianna Pope trong Hội đồng Bảo tồn Đất & Nước của Khu Đông Multnomah. Việc khôi phục khu vực này bắt đầu ngay sau khi khu vực này được Quận mua lại vào năm 2011. Hãy xem lại phần này để biết thêm ảnh khi quá trình khôi phục tiếp tục!