Đăng Nhập

Tìm mọi thứ bạn cần để xin trợ cấp trong phần này! Khu Bảo tồn Đất và Nước Đông Multnomah cung cấp tài trợ cho các cộng đồng và chủ đất tư nhân để hỗ trợ các dự án và chương trình bảo tồn. Tài trợ được trao cho những người nộp đơn đủ điều kiện thông qua bốn chương trình:

 • Đối tác Bảo tồn (PIC)
  Các khoản trợ cấp $ 5,000- $ 70,000 được trao hàng năm cho các dự án và chương trình địa phương nhằm cải thiện sức khỏe đất và chất lượng nước, giảm tác động của khí hậu, hỗ trợ nông nghiệp bền vững hơn, cung cấp các chương trình giáo dục ngoài trời và vườn, phục hồi môi trường sống của cá và động vật hoang dã.
 • Dự án nhỏ và sự kiện cộng đồng (SPACE)
  Lên đến 2,000 đô la để hỗ trợ các dự án bảo tồn, giáo dục ngoài trời và các sự kiện thúc đẩy bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và cộng đồng mạnh mẽ, lành mạnh. Các khoản trợ cấp được thực hiện hàng tháng.
 • Đầu tư Bảo tồn Chiến lược (SCI)
  Hỗ trợ các dự án và quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy các vấn đề tài nguyên thiên nhiên ưu tiên do Hội đồng quản trị xác định nhưng không làm ảnh hưởng đến các quy trình tài trợ cạnh tranh của Học khu.
 • Đối với chủ đất tư nhân: Chương trình khuyến khích chủ đất hợp tác (CLIP)
  Đối với chủ sở hữu đất tư nhân, CLIP cung cấp 75% chia sẻ chi phí để hỗ trợ chi phí lắp đặt các phương pháp bảo tồn đã được Quận phê duyệt. Các ứng dụng được chấp nhận trên cơ sở liên tục.