Đầu tư bảo tồn chiến lược

Quỹ đầu tư bảo tồn chiến lược của Quận được thành lập để hỗ trợ các dự án và quan hệ đối tác thúc đẩy các vấn đề tài nguyên thiên nhiên ưu tiên được Hội đồng quản trị xác định là không tham gia vào các quy trình tài trợ cạnh tranh của Học khu. Các mục tiêu và mục tiêu cụ thể cho các khoản đầu tư bảo tồn chiến lược được xác định bởi Hội đồng. Xin vui lòng liên hệ với nhân viên chương trình tài trợ của chúng tôi để tìm hiểu thêm.