Làm cách nào để sử dụng trang web này?

Cần một số trợ giúp để tìm đường của bạn xung quanh trang web? Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!

Nếu bạn không chắc "khu bảo tồn đất và nước" là gì hoặc Đông Multnomah ở đâu, hãy ghé thăm Giới thiệu phần.

Sử dụng các menu điều hướng

Trang web EMSWCD có rất nhiều nội dung ở nhiều cấp độ. Để giúp bạn điều hướng trang web, chúng tôi đã tạo ra một hệ thống điều hướng 3 menu độc đáo. Bấm vào các hình ảnh sau đây để có giải thích trực quan ngắn gọn về hệ thống định vị.

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về cách sử dụng trang web EMSWCD hoặc đang gặp bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào, vui lòng liên hệ chúng tôi!