Nước mưa thay thế

Có rất nhiều cách ngoài việc xây dựng các khu vườn mưa để quản lý nước mưa chảy tràn! Kiểm tra các bức ảnh dưới đây về một số phương pháp quản lý nước mưa khác.