Xem phần Tiếp cận trang trại mới của chúng tôi

Emily lái máy kéo ở trang trại Mainstem

Tiếp cận đất nông nghiệp là một thách thức ngày càng tăng đối với nông dân! Tìm hiểu lý do tại sao nó là một vấn đề và những gì chúng tôi đang làm để giải quyết nhu cầu này trong Phần Tiếp cận Trang trại trên trang web của chúng tôi. Phần này cũng bao gồm hai ví dụ về các dự án tiếp cận trang trại gần đây và nhiều tài nguyên khác nhau mà bạn có thể thấy hữu ích.

Ghé thăm lối vào trang trại
phần bây giờ