Lập kế hoạch kế thừa trang trại và các nguồn lực

Hội thảo lập kế hoạch chuyển đổi trang trại năm 2018

Bạn đang lên kế hoạch cho tương lai của trang trại của mình? Chúng tôi đã thêm một trang Kế thừa Nông trại hoàn toàn mới vào Bảo vệ đất canh tác phần với thông tin về các hội thảo lập kế hoạch kế thừa trang trại của chúng tôi, cũng như danh sách tuyệt vời các nguồn tài nguyên quy hoạch trang trại và các hội thảo có sẵn khác!

Truy cập trang Lập kế hoạch kế thừa trang trại mới tại đây!