Quản lý chất dinh dưỡng

Phần này sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền bằng cách chỉ cho bạn cách chỉ sử dụng loại phân bón mà cây trồng của bạn cần. Bạn có biết rằng nhiều loại đất ở phía đông Quận Multnomah có hàm lượng Phốt pho cao tự nhiên không? Nhiều loại đất ở Quận Multnomah có tính axit và có thể cần các chất phụ gia như vôi để tăng độ pH.

Hiểu chất dinh dưỡng của đất bắt đầu với một kiểm tra đất. Tìm hiểu cách lấy mẫu và những xét nghiệm cần thực hiện tại đây. Có một danh sách các phòng thí nghiệm có thể kiểm tra chất dinh dưỡng trong đất của bạn trong Danh mục bảo tồn của chúng tôi. Các 'Tính toán số lượng cần thiết' phần này sẽ giúp bạn biến những con số từ phòng thí nghiệm thành lượng phân bón cần thiết.

Loại đất bạn có cũng là một thành phần quan trọng của việc quản lý chất dinh dưỡng. Xem Phần Sức khỏe đất để tìm hiểu thêm.