Thảm thực vật ven suối

vùng ven sông lành mạnh

Thảm thực vật ven sông (suối) đầy đủ là một phần quan trọng của chất lượng nước tốt. Thảm thực vật kiểm soát ô nhiễm nước bằng cách cung cấp bóng mát, giảm thiểu xói mòn bờ suối, lọc trầm tích và chất dinh dưỡng từ các dòng chảy trên đất liền. Nó cũng làm chậm dòng nước chảy qua đất để nó có cơ hội ngấm vào đất thay vì chảy vào dòng suối.

Tại Quận Multnomah, các hoạt động nông nghiệp phải cho phép thiết lập, phát triển và duy trì đủ thảm thực vật ven suối để cung cấp các chức năng này. Cách tốt nhất để bảo vệ chất lượng nước là giữ lại thảm thực vật bản địa hiện có. Ở những khu vực thiếu thảm thực vật, kiểm soát thực vật xâm lấn và trồng thực vật bản địa phù hợp. Thực vật cũng phải được bảo vệ khỏi động vật ăn cỏ. Hàng rào gia súc ra khỏi khu vực ven sông là một cách tuyệt vời để bảo vệ thực vật. Cung cấp nước cho gia súc tại một lối đi nhỏ trên suối hoặc tốt hơn nữa là tại một máy bơm mũi hoặc máng trên đồng cỏ. Ngựa và gia súc sẽ khỏe mạnh hơn nếu chúng được tiếp cận với nguồn nước sạch và không bị ô nhiễm.

 

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ chia sẻ chi phí tiềm năng để giúp bạn quản lý các khu vực ven sông nhằm bảo vệ chất lượng nước. Liên hệ với chúng tôi cho một chuyến thăm trang web!