CÔNG CỤ

Tìm tất cả các công cụ trang web của chúng tôi trong phần này. Điều này hiện bao gồm biểu mẫu liên hệ Các chuyến thăm trang web của chúng tôi, cũng như Danh mục Bảo tồn và Kết nối Phân chuồng.

Sử dụng biểu mẫu Lượt truy cập trang web của chúng tôi để liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kỹ thuật với đất của bạn. Nếu bạn sống ở phía đông sông Willamette ở Hạt Multnomah, bạn có thể đủ điều kiện để được thăm trang web miễn phí!

Thư mục bảo tồn là một danh sách để kết nối bạn với các tài nguyên liên quan đến bảo tồn trong Học khu.

Kết nối phân chuồng được thiết kế để tập hợp những người làm vườn và chủ đất đang tìm kiếm nguồn phân bón hữu cơ tại chỗ với các chủ vật nuôi và người quản lý có lượng phân tươi và phân ủ hoai dư thừa. Bạn có thể đăng danh sách và tìm kiếm danh sách khác ở đây.

 

Các nguồn lực khác

Hãy chắc chắn kiểm tra các tài nguyên tuyệt vời khác trên trang web của chúng tôi: