Đăng danh sách mong muốn của các tông

Sử dụng biểu mẫu bên dưới để đăng danh sách trong phần Cardboard Wanted. Danh sách đã gửi sẽ được đăng trong vòng 1-2 ngày làm việc.

Khi nhu cầu bìa cứng của bạn đã được đáp ứng hoặc nếu bạn muốn chỉnh sửa nội dung bài đăng của mình, bạn có thể gửi email cho Alex theo địa chỉ alex@emswcd.org để chỉnh sửa hoặc xóa bài đăng.

Đăng một danh sách trong “Cardboard Wanted”

  Các trường có dấu "*" là bắt buộc.

  Tên đầu tiên *

  Họ *

  Thành thị*

  Mã Bưu Chính*

  điện thoại *

  * Email của bạn

  Liên hệ ưa thích

  Tiêu đề bài đăng *

  Viết mô tả ngắn gọn hoặc chi tiết tại đây (bắt buộc)