Dịch vụ đào và phân loại

Các dịch vụ tổng thầu, bao gồm lắp đặt và bảo trì các biện pháp phục hồi khu vực tự nhiên và ổn định bờ suối. CCR hợp tác với các chuyên gia tư vấn khu vực tự nhiên để thiết kế, xây dựng và duy trì hiệu quả chi phí trồng cây bản địa, vật liệu kiểm soát xói mòn và cấu trúc kỹ thuật sinh học nhằm bảo vệ tài sản ven sông và cải thiện sức khỏe của dòng suối.
City
Sherwood
Tiểu bang
OR
Zip
97140
Số điện thoại
971-227-8831