Cập nhật chương trình bảo vệ đất nông nghiệp đang hoạt động mới

Chúng tôi có nội dung hoàn toàn mới trong phần Bảo tồn đất đai của chúng tôi! Xem phần Trang bảo vệ đất nông nghiệp đang làm việc để tìm hiểu cách chúng tôi đang giúp đảm bảo đất nông nghiệp vẫn có sẵn cho các thế hệ nông dân hiện tại và tương lai. Phần này hiện bao gồm thông tin về các lựa chọn của chủ sở hữu đất, lợi ích khi tham gia chương trình, thông tin về chuyển nhượng đất nông nghiệp đang hoạt động và nhiều thông tin khác.