Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ủy ban

    Tìm hiểu Khu Bảo tồn Đất và Nước Đông Multnomah! Các cuộc họp Hội đồng quản trị của chúng tôi được tổ chức hàng tháng tại văn phòng EMSWCD. Bạn cũng có thể tìm thấy các cuộc họp sắp tới của ủy ban và ngân sách được đăng trên trang này. Tất cả các cuộc họp đều mở cửa cho công chúng, ngoại trừ Phiên điều hành. Hồ sơ của các cuộc họp này cũng có sẵn trong Phần Tài nguyên tổ chức.

    Văn phòng Quận có thể truy cập được ADA. Đối với các chỗ ở theo Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật, hoặc đối với các dịch vụ dịch thuật, hãy gọi (503) 222-7645 không muộn hơn 48 giờ trước ngày họp.

    Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn biết thêm thông tin, vui lòng Liên hệ với chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi theo số (503) 222-7645.

     

    Các cuộc họp Hội đồng quản trị và Ủy ban sắp tới: