Sách hướng dẫn nông dân vùng đầu nguồn

Hoa hướng dương và những hàng hoa màu tại Nông trại Headwaters

    Bắt đầu kinh doanh trang trại là một cam kết lớn. Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin rõ ràng về những gì HIP có thể cung cấp, chi phí và kỳ vọng cho những người tham gia chương trình. Tất cả những điều đó và hơn thế nữa có thể được tìm thấy trong Sổ tay Nông dân.

    Tải xuống Headwaters
    Sổ tay Nông dân tại đây