Đất tự nhiên

EMSWCD làm việc với các đối tác công, phi lợi nhuận và tư nhân để giúp thúc đẩy việc bảo vệ tự nguyện các khu vực tự nhiên quan trọng. Các nguồn tài nguyên được tìm thấy trên các không gian mở không bị xáo trộn là thành phần chính tạo nên chất lượng cuộc sống trong khu vực của chúng ta. Chúng cung cấp không khí và nước sạch, đồng thời cung cấp các nguồn tài nguyên quan trọng cho thực vật và động vật khi khu vực của chúng ta tiếp tục phát triển. Chúng tôi muốn đảm bảo những vùng đất này tiếp tục duy trì sức khỏe, hạnh phúc và nền kinh tế của chúng tôi.

Biết về Cơ hội Bảo tồn Đất đai? Nếu bạn là chủ sở hữu của bất động sản có giá trị tài nguyên thiên nhiên đáng kể hoặc nếu bạn biết cơ hội có thể có, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có thể kết nối bạn với một đối tác có thể hỗ trợ. Liên hệ với Matt Shipkey, Giám đốc chương trình Land Legacy của chúng tôi theo số (503) 935-5374 hoặc matt@emswcd.org.

Câu chuyện thành công về bảo tồn đất tự nhiên