Báo cáo thường niên 2022-23 của EMSWCD đã có tại đây!

ảnh chụp màn hình của trang Báo cáo thường niên EMSWCD FY22-23, có trang điều hướng với một số nút tròn

Báo cáo Thường niên cho năm tài chính 2022-23 của chúng tôi đã có tại đây! Năm nay, chúng tôi lại cung cấp bản trình bày tự hướng dẫn về Báo cáo thường niên của mình với Bản đồ câu chuyện Prezi tương tác. Đó là một cách tuyệt vời để xem đội ngũ tài năng của chúng tôi đã đạt được những gì trong năm nay trên toàn Quận của chúng tôi. Ghé thăm trang này để tìm hiểu cách sử dụng bản đồ câu chuyện và xem cách chúng tôi làm việc để đáp ứng sứ mệnh giúp đỡ mọi người chăm sóc đất và nước.

Xem FY 22-23
Báo cáo hàng năm