Vườn mưa

vườn mưa

Nước chảy từ mái nhà, cũng như mưa trong sân, đọng lại và thấm đẫm bởi năm khu vườn mưa xung quanh tài sản của chúng tôi