Vật liệu hội thảo

Tải xuống các bài thuyết trình và tài liệu từ các hội thảo miễn phí của chúng tôi tại đây. Bạn có thể xem, tải xuống hoặc in ra các tài liệu này để sử dụng trong hội thảo trên web hoặc để ghi nhớ và tra cứu thông tin chi tiết sau khi tham dự hội thảo.

nguyên liệu hội thảo

Tài liệu hội thảo được liệt kê cho mỗi hội thảo. Chỉ cần nhấp vào tiêu đề hội thảo và bạn sẽ tìm thấy tất cả các tài nguyên có sẵn cho lớp học đó. Những tài liệu này là tùy chọn và chúng là những nguồn hữu ích để hoàn thiện thông tin đã học trong lớp.

Xin lưu ý rằng những tài liệu này không bao gồm tất cả các thông tin được cung cấp trong một lớp học. Đăng ký hội thảo trên web trực tiếp hoặc được ghi trước để truy cập toàn bộ bài thuyết trình từ các chuyên gia hướng dẫn của chúng tôi.