Yêu cầu bảng của chúng tôi đã thay đổi khi thông qua SB775

5 người nói trong môi trường văn phòng.

Thống đốc Kotek đã ký SB 775 nên bây giờ nó là chính thức. Bất kỳ cử tri đã đăng ký nào sống trong khu bảo tồn có ít nhất 250,000 người hiện có thể tranh cử vào tất cả các vị trí trong hội đồng quản trị. Trước đây, đối với ba vị trí được khoanh vùng trong hội đồng quản trị của chúng tôi, bạn phải sở hữu hoặc quản lý 10 mẫu đất. Điều này đã thay đổi!

Cơ hội tiếp theo để tranh cử vào hội đồng quản trị của chúng ta sẽ là trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Hãy tìm thêm thông tin về quy trình đó khi chúng ta đến gần chu kỳ bầu cử hơn. Xin vui lòng cho mạng của bạn biết!