Các tông luôn cần thiết!

Một phần công việc kinh doanh của tôi là chuyển đổi con người từ bãi cỏ sang cảnh quan thân thiện với môi trường hơn! Luôn tìm kiếm bìa cứng cho quá trình này.

Hãy liên hệ với tôi và chúng ta có thể lo liệu hậu cần để tôi có thể đến lấy nó.
Cảm ơn!
Dan (Sinh thái Rogue)

Liên Hệ: Dan Tanksley
Vị trí: Hải ly, 97008
Liên hệ ưa thích: Hay