Tham quan sân 2013

Dưới đây là một số hình ảnh của những người tham gia của chúng tôi trong 2013 Yard Tour! Nếu bạn muốn tìm hiểu về Yard Tour năm tới và cách bạn có thể tham gia, nhấn vào đây .