Chúng tôi đã thay đổi thời hạn Chương trình tài trợ SPACE của mình!

Trẻ em thu hoạch rau từ luống vườn

Một bản cập nhật quan trọng cho bất kỳ ai đang nộp đơn hoặc đang cân nhắc việc xin Trợ cấp SPACE: EMSWCD vừa thay đổi thời hạn hàng tháng cho SPACE (Dự án nhỏ và Sự kiện cộng đồng). Bắt đầu từ bây giờ, bất kỳ ứng dụng nào nhận được bởi 1st của tháng sẽ được xem xét và đưa ra quyết định vào tháng sau. Ứng dụng SPACE 2019-2020 hiện đã được mở trong ZoomGrant.