Biến đổi sân của chúng ta

Khi chúng tôi chuyển đến vị trí hiện tại, chúng tôi đã thấy tiềm năng to lớn trong khoảng sân rộng bao quanh tòa nhà! Theo thời gian, và một phần nhờ vào khoản tài trợ của Metro Nature in Neighborhoods, chúng tôi đã có thể chuyển đổi từng phần của sân qua thiên nhiên và việc bổ sung vườn mưa. Hãy xem qua bộ sưu tập này để xem sân đã thay đổi như thế nào từ một cánh đồng đầy bồ công anh thành sân trình diễn như ngày nay!