Cấu trúc chương trình của chúng tôi

Khu Bảo tồn Đất và Nước Đông Multnomah được chia thành bốn lĩnh vực chương trình: Tài chính & Hoạt động, Đất ở Nông thôn, Đất đô thịTiếp cận cộng đồng và tham gia. Sơ đồ tổ chức dưới đây trình bày cơ cấu tổ chức nhân viên của chúng tôi.