Hãy xem tính năng lắp đặt khu vườn mưa của chúng tôi trên “Ngôi nhà cổ này”!

EMSWCD gần đây đã hợp tác với This Old House để biết tính năng trình bày cách lập kế hoạch địa điểm cho một khu vườn mưa và cách lắp đặt nó! Hãy xem bên dưới khi Giám sát Chương trình Đất Đô thị của chúng tôi, Kathy Shearin, gặp nhà thầu cảnh quan Jenn Nawada để giúp Aaron và Autumn lắp đặt một khu vườn mưa ở sân trước của họ. Phần về vườn mưa nằm trong chín phút đầu tiên của video.

Tìm hiểu thêm về vườn mưa ở đây!

Truy cập trang web Ngôi nhà cổ này tại đây.