Tài nguyên - Naturescaping

Trong phần này, bạn có thể tìm thấy các tài nguyên, công cụ và thông tin liên quan đến thiên nhiên. Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin cụ thể hơn về thực vật bản địa và các loài thụ phấn, vui lòng xem thêm Phần Tài nguyên Thực vật Bản địa.

Thông Tin

Tổng Quát
  • tài liệu cảnh quan thiên nhiên - giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên! Để in, hãy in tệp này 2 mặt bằng cách đóng gáy “top bind”, sau đó gấp bản in ra theo chiều rộng.
Đất
Cây
  • Danh sách Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Cây của Thành phố Portland – liên kết này chứa danh sách các công ty đã hoàn thành Hội thảo về các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cây tại địa phương của Thành phố Portland, có giấy phép kinh doanh đang hoạt động của Portland và không vi phạm mã cây được ghi nhận trong năm qua. Danh sách này chỉ dành cho mục đích thông tin.
  • Máy tính lợi ích cây quốc gia – tính toán chính xác bao nhiêu cây mang lại lợi ích cho tài sản của bạn, bao gồm các biện pháp giảm thiểu nước mưa, chất lượng không khí và tăng giá trị tài sản, v.v.
Wildfire